Skip to content Skip to footer

Gymnázium, Hlinská 29, Žilina, Slovensko

Informácie o škole a Erasmus+

Gymnázium, Hlinská v Žiline je 4-ročné gymnázium poskytujúce stredné úplné všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Škola bola založená v roku 1965 a je jednou z najstarších škôl v regióne. Momentálne má škola 12 tried. Najmladší žiaci majú 16, najstarší 19 rokov. Naša škola má 3 typy štúdia: Učebný plán I. - Prírodné vedy a Informačné technológie. Učebný plán II. - Nemecký jazyk ako príprava na diplom z nemeckého jazyka (Deutsches Sprachdiplom). Učebné osnovy III. - stredné všeobecné vzdelanie s voliteľnými predmetmi v 4. ročníku. Angličtina je povinná, druhým cudzím jazykom môže byť nemčina, francúzština alebo ruština. Študenti majú možnosť počas štúdia absolvovať aj prípravu a skúšky na Cambridge certifikát. Počet učiteľov na škole: 30, počet žiakov: 360 (školský rok 2020/2021). Budova školy bola zrekonštruovaná a bolo vybudované úplne nové chemické laboratórium. Súčasťou školy je aj školská knižnica. Má viac ako 10 000 kníh, časopisov a rôznych brožúr. Naša škola je známa aj širokou škálou mimoškolských aktivít – od športu po jazyky a vedu. V škole pracuje veľmi silná a dobre fungujúca Žiacka školská rada. Škola podporuje spoločenský život mesta Žilina. Počas roka organizuje množstvo kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a väčšina z nich je prístupná aj verejnosti. V súčasnosti máme aktívnych viacero projektov (Erasmus+, Show Your Talent, Roots and Shoots, English Poster Competition, Cena vojvodu z Edinburgu...). Spolupracujeme so Žilinskou univerzitou v Žiline, Mestom Žilina, Žilinským samosprávnym krajom, Slovenským olympijským výborom, Slovenským Červeným krížom, Slovenským komorným orchestrom, Unicef ​​Slovensko, Zelená škola Slovensko – environmentálny program pre školy, Škola chrániaca prírodu, Národné parky Slovenska, Liga proti rakovine. Naši študenti sú dobrovoľníci pre niektoré z týchto organizácií. Spolupracujeme aj s mnohými základnými a strednými školami v našom regióne a organizujeme pre ne súťaže, workshopy a otvorené hodiny. Škola dáva akcent na právo žiaka na slobodnú voľbu vzdelávacej cesty s rozumnou profesijnou orientáciou. Ponuka školy vychádza zo záujmu žiakov a je determinovaná sekundárne finančnými a organizačnými možnosťami školy. Základné piliere vzdelávania definované v ŠkVP sú doplnené realizáciou záujmovej činnosti, realizáciou kultúrnych, spoločenských a športových aktivít.

ERASMUS+

Digital Competence and e-Safety by Erasmus+

© 2024 DCeS Erasmus+. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

sk_SKSK