Skip to content Skip to footer

Project Description

Πλαίσιο
Η Ψηφιακή δεξιότητα/ικανότητα είναι είναι ζωτικής σημασίαςγια την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας, η οποία περιλαμβάνει τη ασφαλή και κριτική χρήση του διαδικτύου, των ΤΠΕ και κάθε Τεχνολογίας που σχετίζεται με την Κοινωνία της Πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών συσκευών για επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών και συμμετοχή σε συνεργατικά διαδικτυακά δίκτυα. Τα σχολεία μας συμμετείχαν σε ένα έργο etwinning και συνειδητοποίησαν τη σημασία του θέματος. Απαιτούνται νέες ικανότητες για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και νέων απειλών. Το GDPR, τα κοινωνικά δίκτυα, η ευαισθητοποίηση σχετικά με πιθανούς κινδύνους, η σωστή χρήση της τεχνολογίας και η σωστή στάση είναι μερικά από τα γεγονότα στα οποία πρέπει να εστιάσουμε. Μια μικρής κλίμακας έρευνα για την αξιολόγηση των αναγκών μας επικύρωσε την αναγκαιότητα του προγράμματος.
στόχοι του έργου
Αυτό το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής παιδείας και ασφάλειας, επίτευξη υψηλού βαθμού ψηφιακών δεξιοτήτων, ανάπτυξη πολιτικής ηλεκτρονικής ασφάλειας, υποστήριξη καινοτόμων/ανοιχτών παιδαγωγικών στην εκπαίδευση. Το έργο επικεντρώνεται στις ψηφιακές δεξιότητες και την ασφάλεια στο διαδίκτυο, αντιμετωπίζοντας νέα θέματα όπως, δικαιώματα/υποχρεώσεις χρηστών, το GDPR, Ψηφιακό αποτύπωμα και φήμη, Sextortion, Fake news, Παραπλανητικές διαφημίσεις, απάτες, ρητορική μίσους, διαδικτυακός εξτρεμισμός/ ριζοσπαστικοποίηση,καθώς και τα πιο συνηθισμένα όπως υπολογιστική νέφους, χρήση κοινωνικών δικτύων, sexting, CyberbullyingGrooming Εθισμός, πλοήγηση με ασφάλεια, κλπ
αριθμός και προφίλ των εμπλεκομένωνΘα συμμετάσχουν άμεσα τουλάχιστον 30 μαθητές και 5 δάσκαλοι από κάθε σχολείο. Ειδικές δραστηριότητες κατάρτισης και διάδοσης θα εμπλέξουν τις σχολικές κοινότητες, ακόμη και τους γονείς, αυξάνοντας έτσι τον αντίκτυπο. Τουλάχιστον 2.000 μέλη όλων των κοινοτήτων θα επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα.   
περιγραφή δραστηριοτήτωνΟι εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν σε δύο φάσεις του έργου. Θα σχεδιάσουν και θα χρησιμοποιήσουν μαθησιακές δραστηριότητες και σχέδια μαθημάτων για την ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων και θέματα ασφάλειας διαδικτύου στο πρόγραμμα σπουδών. Τα σχολεία θα επικεντρωθούν σε ορισμένες πτυχές αυτών των θεμάτων. Θα πραγματοποιηθούν έξι ανταλλαγές, καθεμία από τις οποίες ασχολείται με διαφορετικά θέματα: Πολωνία: έξυπνα τηλέφωνα, πλοήγηση, εθισμός (υπερβολική χρήση κοινωνικών δικτύων, διαδικτυακά παιχνίδια και τζόγος), Ασφάλεια (ιοί, κακόβουλο λογισμικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, phishing) Ισλανδία: Κυβερνοεκφοβισμός, συναλλαγές, ηλεκτρονικό εμπόριο , Ψηφιακό αποτύπωμα και φήμη Ιταλία: Kahoot, Prezi, Sexting, Sextortion, Προστασία προσωπικών δεδομένων, Διαχείριση πρόσβασης σε επικίνδυνο περιεχόμενο Ελλάδα: Προγραμματισμός, EU Skills passport, eLC, υπηρεσίες Cloud, δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τον GDPR, GroomingSlovakia: Fake news και Παραπλανητικές διαφημίσεις και απάτες, ρητορική μίσους και διαδικτυακός εξτρεμισμός/ριζοσπαστικοποίηση, πληκτρολόγηση, vlogsΣουηδία: Επεξεργασία εικόνας/βίντεο, επιπτώσεις/επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηθική
μεθοδολογίαΤο έργο θα προωθήσει τη διαθεματική συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τις καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης. Πριν από κάθε συνάντηση θα γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία. Θα συγκεντρωθούν ερευνητικά δεδομένα (pre test), με ερωτηματολόγια, στάσεις δοκιμών, προηγούμενες γνώσεις και υπάρχον επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη και θα ετοιμαστούν σχέδια μαθημάτων. Οι εργασίες (πριν από τη συνάντηση) θα ανατεθούν στους μαθητές. Κατά τη διάρκεια κάθε συνάντησης οι μαθητές θα συμμετέχουν σε θεματικές δραστηριότητες (παρουσιάσεις μαθημάτων, διδάσκοντας μαθητές σε συνομηλίκους αυξάνοντας τη δέσμευση) και τα σχέδια μαθημάτων θα εφαρμόζονται στην πράξη. Μετά από κάθε συνάντηση θα υπάρχουν δραστηριότητες παρακολούθησης, όπως περαιτέρω υλοποίηση σχεδίων μαθημάτων, περαιτέρω κατάρτιση, δραστηριότητες διάδοσης και αξιολόγησης. Οι μαθητές θα μοιραστούν δημόσια τη δική τους κατανόηση, προωθώντας έναν αυθεντικό διάλογο για όσα έμαθαν. Όλες οι διαδικασίες θα βελτιωθούν μέσω του προβληματισμού. Το πιο σημαντικό, θα διεξαχθεί μια δραστηριότητα μετά τη δοκιμή με την ομάδα που συμμετείχε στην προ-δοκιμή προκειμένου να εξεταστεί ο άμεσος αντίκτυπος των δραστηριοτήτων και της συνάντησης στους συμμετέχοντες μαθητές (με χρήση λογισμικού SPSS και συσχετισμένων t-test). Θα δημιουργηθεί Κοινότητα Πρακτικής μεταξύ των εκπαιδευτικών, χρησιμοποιώντας εργαλεία web 2.0.
περιγραφή αναμενόμενων αποτελεσμάτων και προϊόντων
Επομένως θα παραδοθούν τα ακόλουθα προϊόντα: Ιστότοπος για διάδοση Σχέδια μαθήματος για την ενσωμάτωση Ψηφιακών Δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών/καλές πρακτικές, Ερευνητικές δραστηριότητες, ερωτηματολόγια, αποτελέσματα τεστ t-test, άρθρα που παρουσιάζουν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων, Παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές συνεδρίες, μέσα και βίντεο από δραστηριότητες αναμένεται ότι το έργο θα βοηθήσει τους μαθητές και τους δασκάλους: Να αυξήσουν τον ψηφιακό τους γραμματισμό, να αναγνωρίζουν διαδικτυακούς κινδύνους Προστασία προσωπικών πληροφοριών και φήμης, Μάθετε πού και πώς να λάβετε βοήθεια Επίδειξη και υπεράσπιση ηθικών και νομικών συμπεριφορών
αναμενόμενα μακροπρόθεσμα οφέληΚαι για τα 6 σχολεία, θα θεσπιστεί μια πολιτική eSafety. Η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών, καθιστώντας το μια καθημερινή πρακτική. Σχέδια μαθήματος, άρθρα, ερευνητικά συμπεράσματα, εκπαιδευτικό υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα σχολεία. Το έργο θα προωθήσει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ενισχύοντας και αυξάνοντας τα πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη.

Digital Competence and e-Safety by Erasmus+

© 2023 DCeS Erasmus+. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

elEL